سرور مجازی - استاندارد
3,000,000ريال ماهانه
CPU
1 Core


Bandwidth
50 GB


HDD
100 GB


RAM
2 GB
سرور مجازی - تجاری
5,000,000ريال ماهانه
CPU
2 Core


Bandwidth
100 GB


HDD
200 GB


RAM
4 GB
سرور مجازی - حرفه ای
9,000,000ريال ماهانه
CPU
4 Core


Bandwidth
200 GB


HDD
400 GB


RAM
8 GB
سرور مجازی - سفارشی
0ريال ماهانه
CPU
قابل انتخاب

Bandwidth
قابل انتخاب

HDD
قابل انتخاب

RAM
قابل انتخاب