هاست 2.5
1,020,000ريال سه ماهه
هاست لینوکس حرفه ای
LiteSpeed + 64GB RAM + Cpanel + 16Core CPU
بازدید در ماه
بیش از 15000
تعداد وبسایت ها
1
نوع هاست
اشتراکی
فضای هاست
2.5 GB
پهنای باند
نامحدود
مشاهده جزئیات بیشتر در وبسایت اصلی
هاست 1
1,000,000ريال سالانه
هاست لینوکس حرفه ای
LiteSpeed + 64GB RAM + Cpanel + 16Core CPU
بازدید در ماه
بیش از 15000
تعداد وبسایت ها
1
نوع هاست
اشتراکی
فضای هاست
1 GB
پهنای باند
نامحدود
مشاهده جزئیات بیشتر در وبسایت اصلی
هاست 5G
9,000,000ريال سالانه
هاست لینوکس حرفه ای
LiteSpeed + 64GB RAM + Cpanel + 16Core CPU
بازدید در ماه
بیش از ۲۵۰۰۰
تعداد وبسایت ها
5
نوع هاست
اشتراکی
فضای هاست
۵ GB
پهنای باند
نامحدود
مشاهده جزئیات بیشتر در وبسایت اصلی
هاست 10G
14,000,000ريال سالانه
هاست لینوکس حرفه ای
LiteSpeed + 64GB RAM + Cpanel + 16Core CPU
بازدید در ماه
بیش از 50000
تعداد وبسایت ها
10
نوع هاست
اشتراکی
فضای هاست
10 GB
پهنای باند
نامحدود
مشاهده جزئیات بیشتر در وبسایت اصلی
هاست 20G
27,000,000ريال سالانه
هاست لینوکس حرفه ای
LiteSpeed + 64GB RAM + Cpanel + 16Core CPU
بازدید در ماه
نامحدود
تعداد وبسایت ها
20
نوع هاست
اشتراکی
فضای هاست
20 GB
پهنای باند
نامحدود
مشاهده جزئیات بیشتر در وبسایت اصلی